ภาษาไทย ท33101
โคลงนิราศประพาสธารทองแดง/ การแต่งกาพย์ยานี 11/ การวิจารณ์บทร้อยกรอง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
แปลความหมายคำประพันธ์ และปฏิบัติกิจกรรม
แปลความหมายคำประพันธ์ และปฏิบัติกิจกรรม
ตัวอย่างคำประพันธ์ ปฏิบัติและเฉลยกิจกรรม
แนะนำบทเรียนการพูดเชิงวิเคราะห์ และปฏิบัติกิจกรรม