เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี หมู่ฟังก์ชัน
การเกิดไอโซเมอร์ ในสารประกอบแอลคีน
การเกิดไอโซเมอร์ ในสารประกอบแอลคีน
หมู่ฟังก์ชัน
ตัวอย่าง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน กลุ่มแอลกอฮอล์
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ