เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ
สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุ C H O เป็นองค์ประกอบ
สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุ C H O เป็นองค์ประกอบ
การทดลอง สมบัติบางประการ ของเอทานอล และกรดแอซิติก
ทดลอง คำถามหลังการทดลอง และทดลองซ้ำ