เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ
ผลการทดลอง 11.2
ผลการทดลอง 11.2
แอลกอฮอล์
คุณสมบัติของแอลกอฮอล์
การเรียกชื่อสามัญของแอลกอฮอล์