เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ
ฟีนอล
ฟีนอล
สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุ C H O เป็นองค์ประกอบ
หลักการเขียนสูตรแอลดีไฮด์
คุณสมบัติของคีโตน