เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ
คุณสมบัติและปฏิกิริยาของกรดแอซิติก
คุณสมบัติและปฏิกิริยาของกรดแอซิติก
การทดลองที่ 11.4
การทดลองที่ 11.4 (ต่อ)
ผลการทดลอง 11.4