เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ
ทวนผลการทดลอง 11.4
ทวนผลการทดลอง 11.4
จุดประสงค์การทดลอง
เอสเทอร์
ผลการทดลอง 11.5