เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ
สารประกอบ หมู่ฟังก์ชันเอไมด์ และคุณสมบัติทั่วไป
สารประกอบ หมู่ฟังก์ชันเอไมด์ และคุณสมบัติทั่วไป
การอ่านชื่อ สารประกอบเอไมด์
เฉลยแบบฝึกหัด 11.6 (ข้อ1-2)
เฉลยแบบฝึกหัด 11.6 (ข้อ3)