เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ประเภทต่าง ๆ
การอ่านชื่อสารประกอบแอลเคน
การอ่านชื่อสารประกอบแอลเคน
การเรียกชื่อสารประกอบแอลเคน
แบบฝึกหัดที่ 11.2
การทดลอง 11.3 สมบัติบางประการ ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน