เคมี ว40225
อินทรีย์เคมี สารประกอบอินทรีย์ ที่มีไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ
หมู่ฟังก์ชันของเอมีนคือ หมู่อะมิโน
หมู่ฟังก์ชันของเอมีนคือ หมู่อะมิโน
การเรียกชื่อเอมีน และตัวอย่าง
ประโยชน์และโทษของเอมีน และตัวอย่างโครงสร้างของสารเอมีน เช่น มอร์ฟีน นิโคติน แอมแฟตามีน