เคมี ว40225
เฃื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน
ความหมายของ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
ความหมายของ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
ตัวอย่างของ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ที่เป็นถ่านหิน
ตัวอย่างของ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ที่เป็นปิโตรเลียม หินน้ำมันและทรายน้ำมัน
เฉลยแบบฝึกหัด 12.1 (ข้อ1-4)