เคมี ว40225
เฃื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ หินน้ำมัน
ทบทวนความรู้เรื่องถ่านหิน
ทบทวนความรู้เรื่องถ่านหิน
การเกิดและการสกัด น้ำมันจากหินน้ำมัน
การเกิดและการสกัด ทรายน้ำม้น พร้อมสารประกอบในหินน้ำมัน
เฉลยคำถามท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัด 11.7 (ข้อ4-6)