เคมี ว40225
เฃื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์
ความหมาย แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพลาสติก
ความหมาย แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพลาสติก
การจำแนกประเภทของพลาสติก และเทอร์มอพลาสติก (ช่วง 1)
เทอร์มอพลาสติก (ช่วง 2)
พลาสติกเทอร์มอเซต ประโยชน์และการกำจัดพลาสติก