เคมี ว40225
เฃื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์
ความหมาย ประเภท คุณสมบัติ และโครงสร้างของเส้นใย
ความหมาย ประเภท คุณสมบัติ และโครงสร้างของเส้นใย
คุณสมบัติของเส้นใยที่มีต่อผ้า และกระบวนการผลิตเส้นใยแต่ละชนิด
ความหมาย การแบ่งประเภท แหล่งกำเนิด โครงสร้างของยางและกระบวนการคัลวาไนเซชันของยางธรรมชาติ
คุณสมบัติของยางธรรมชาติ อธิบายแหล่งที่มา ชนิด และผลิตภัณฑ์ของยางสังเคราะห์