เคมี ว40225
เฃื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
ทบทวนความรู้เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
ทบทวนความรู้เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
คำถามทบทวนความรู้ (แบบฝึกหัด12.1 ข้อ1-4)
ความหมาย-ชนิดของปิโตรเลียม การเกิดปิโตรเลียม
ลักษณะโครงสร้าง ทางธรณีที่เกิดปิโตรเลียม / ปัจจัยควบคุม การสะสมปิโตรเลียม