เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุลและโปรตีน
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท (ข้อ1-4)
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท (ข้อ1-4)
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท (ข้อ5-8)
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท (ข้อ9-11)
เหตุการณ์ภาวะโลกร้อน