เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุลและโปรตีน
โครงสร้างของโปรตีน
โครงสร้างของโปรตีน
ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน
ความหมาย และสมบัติของเอนไซม์
การเรียกชื่อ และการแบ่งประเภทของเอนไซม์ ตามปฎิกิริยา