เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุลและโปรตีน
แหล่งเอนไซม์ในเซลล์ และการทำงานของปฎิกิริยา เมื่อมีเอนไซม์
แหล่งเอนไซม์ในเซลล์ และการทำงานของปฎิกิริยา เมื่อมีเอนไซม์
คุณสมบัติการทำงานของเอนไซม์ และปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน
การควบคุมการทำงาน และสารที่ช่วยในการทำงาน ของเอนไซม์
การยั้บยั้งการทำงานของเอนไซม์ และตัวอย่างข้อสอบ