เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุลและโปรตีน
ความหมายของเอนไซม์ และทบทวนความรู้เรื่องโปรตีน (ช่วง 1)
ความหมายของเอนไซม์ และทบทวนความรู้เรื่องโปรตีน (ช่วง 1)
ทบทวนความรู้เรื่อง โปรตีน (ช่วง 2)
เฉลยแบบฝึกหัด 13.1 (ข้อ 1-2)
เฉลยแบบฝึกหัด 13.1 (ข้อ 3-4)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-