เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุลและโปรตีน
การทดลอง 13.2 สมบัติของเอนไซม์ และปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์
การทดลอง 13.2 สมบัติของเอนไซม์ และปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์
ปฏิบัติการทดลอง สมบัติของเอนไซม์ และปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ (1)
ปฏิบัติการทดลอง สมบัติของเอนไซม์ และปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ (2)
บันทึกการทดลอง ตอนที่ 1