เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต
คำถามทบทวนความรู้ เรื่องโปรตีน (ช่วง1)
คำถามทบทวนความรู้ เรื่องโปรตีน (ช่วง1)
คำถามทบทวนความรู้ เรื่องโปรตีน (ช่วง2)
เฉลยแบบฝึกหัด 13.2
ความรู้เรื่อง สารคาร์โบไฮเดรต