เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต
ความหมาย ชนิด และความสำคัญ ของคาร์โบไฮเดรต
ความหมาย ชนิด และความสำคัญ ของคาร์โบไฮเดรต
โครงสร้างของน้ำตาล (ช่วง 1)
โครงสร้างของน้ำตาล (ช่วง 2)
ประเภท หน้าที่ และแหล่งที่พบ คาร์โบไฮเดรต