เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต
ทบทวนความรู้เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
ทบทวนความรู้เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
ทบทวนโครงสร้างของน้ำตาล และการจำแนกประเภท ของคาร์โบไฮเดรต
วิดิโอความรู้เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
เฉลยแบบฝึกหัด 13.3 (ข้อ1-2)