เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล ลิพิด
เฉลยแบบฝึกหัด 13.3 (ข้อ3-5)
เฉลยแบบฝึกหัด 13.3 (ข้อ3-5)
โครงสร้างทั่วไป ของไขมันและน้ำม้น
การแบ่งชนิดของกรดไขมัน และปัจจัยที่กำหนดชนิดของไขมัน
โครงสร้าง-ชนิดของน้ำมัน และกรรมวิธีการผลิตน้ำมัน