เคมี ว40225
สารชีวโมเลกุล กรดนิวคลีอิก
โครงสร้าง DNA ชนิดของนิวคลีโอไทด์ และตำแหน่งการเชื่อมต่อของกลุ่มเบส
โครงสร้าง DNA ชนิดของนิวคลีโอไทด์ และตำแหน่งการเชื่อมต่อของกลุ่มเบส
พอลินิวคลิโอไทด์ การค้นพบ คุณสมบัติ และการสังเคราะห์ DNA
โครงสร้างของ RNA การสังเคราะห์โปรตีน ข้อแตกต่างระหว่าง DNA และ RNA
ชนิดของ RNA การค้นพบรหัสพันธุกรรม สรุปความสัมพันธ์ของ DNA RNA และโปรตีน