ภาษาไทย ท33101
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ/ คำสมาสในวรรณคดี การถอดคำประพันธ์
อธิบายการถอดคำประพันธ์ และความหมายของการถอดคำประพันธ์
อธิบายการถอดคำประพันธ์ และความหมายของการถอดคำประพันธ์
หลักการถอดคำประพันธ์
คำศัพท์ในโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ