ภาษาไทย ท33101
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ/ คำสมาสในวรรณคดี การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ
การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ
การเขียนเนื้อเรื่องและความหมายของ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
สรุปคำประพันธ์ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ