ภาษาไทย ท33101
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ/ คำสมาสในวรรณคดี การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียน
อธิบาย สรุปคำประพันธ์
ชี้แนะและปฏิบัติกิจกรรม