ภาษาไทย ท33101
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ/ คำสมาสในวรรณคดี การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ทบทวนบทเรียน อธิบายการอ่านเร็วอย่างเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรม
ทบทวนบทเรียน อธิบายการอ่านเร็วอย่างเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรม
เฉลยกิจกรรม ข้อ 1
ปฏิบัติกิจกรรม และสรุปเรื่องโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ