ภาษาไทย ท33101
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ/ คำสมาสในวรรณคดี การสังเกตคำสมาส และพิจารณาภาษาวรรณคดี
ทบทวนบทเรียนและ การสังเกตคำสมาส, ข้อสังเกตคำสมาส
ทบทวนบทเรียนและ การสังเกตคำสมาส, ข้อสังเกตคำสมาส
ลักษณะของการเข้าสมาส และคำที่มีลักษณะของการเข้าสนธิ
กิจกรรมคำสมาสสังเกตได้ ถ้าใช้หลักการสมาสคำ