ภาษาไทย ท33101
นิราศนรินทร์/ วรรณกรรมเรื่องสวรรค์และนรก การท่องจำบทอาขยาน หรือบทร้อยกรอง
การท่องจำบทอาขยานหรือบทร้อยกรอง
การท่องจำบทอาขยานหรือบทร้อยกรอง
อธิบายความหมายของอาขยานบทหลักและอาขยานบทอิสระ
อาขยานบทหลักชั้นม.3 คำอธิบายและยกตัวอย่าง