ชีววิทยา ว40245
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
วิธีการทดลองของเมนเดล ในการผสมพันธุ์ถั่วลันเตา