ชีววิทยา ว40245
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล
การข่มร่วมกัน
การข่มร่วมกัน
หมู่เลือด
การแสดงลักษณะ การถ่ายทอดพันธุกรรมของหมู่เลือด
มัลติเปิลแอลลีล