ชีววิทยา ว40245
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล
โจทย์ปัญหาเรื่อง ลักษณะพันธุกรรม ที่นอกเหนือกฎของเมนเดล
โจทย์ปัญหาเรื่อง ลักษณะพันธุกรรม ที่นอกเหนือกฎของเมนเดล
การค้นพบพอลิยีน
กรณีศึกษาเกี่ยวกับพอลิยีน