ชีววิทยา ว40245
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล
ลักษณะทางพันธุกรรม ที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่
ลักษณะทางพันธุกรรม ที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่
ลักษณะทางพันธุกรรมที่วัดเชิงปริมาณได้ (เช่น ความสูง) และลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างชัดเจน (เช่น มีลักยิ้ม ไม่มีลักยิ้ม)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
ตัวอย่างยีนที่มีการถ่ายทอด ตามกฎของเมนเดล และนอกเหนือกฎของเมนเดล