ชีววิทยา ว40245
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล (ต่อ)
โจทย์ปัญหาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล
โจทย์ปัญหาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล
โรคฮีโมฟีเลีย
โรคภาวะพร่องเอนไซม์
Y-linked gene