ชีววิทยา ว40245
ยีนและโครโมโซม การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม
การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม
การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม
การค้นพบสารพันธุกรรม
การทดลองของเอฟกริฟฟิท (แบคทีเรียนที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม)