ชีววิทยา ว40245
ยีนและโครโมโซม โครโมโซม
สรุปการค้นพบสารพันธุกรรม จากการทดลองของกริฟฟิท
สรุปการค้นพบสารพันธุกรรม จากการทดลองของกริฟฟิท
รูปร่างลักษณะ และจำนวนโครโมโซม
ส่วนประกอบของโครโมโซม