ชีววิทยา ว40245
ยีนและโครโมโซม โครโมโซม
การทดลองของกริฟฟิท แอเวอร์ และคณะ
การทดลองของกริฟฟิท แอเวอร์ และคณะ
รูปร่างลักษณะ และจำนวนโครโมโซม
ส่วนประกอบของโครโมโซม