ชีววิทยา ว40245
ยีนและโครโมโซม สมบัติของสารพันธุกรรม
ทบทวนความรู้เรื่องของ DNA
ทบทวนความรู้เรื่องของ DNA
DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน
การสังเคราะห์ RNA จาก DNA แม่พิมพ์ (1)