ชีววิทยา ว40245
ยีนและโครโมโซม สมบัติของสารพันธุกรรม
การสังเคราะห์โปรตีนที่ไรโบโซม
การสังเคราะห์โปรตีนที่ไรโบโซม
โจทย์ปัญหาเรื่อง การสังเคราะห์โปรตีน
โจทย์ปัญหาเรื่อง การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม