ชีววิทยา ว40245
ยีนและโครโมโซม มิวเทชั่น
การเกิดมิวเทชั่น
การเกิดมิวเทชั่น
ประเภทของมิวเทชั่น
ประโยชน์ของมิวเทชั่นเฉพาะที่