ชีววิทยา ว40245
ยีนและโครโมโซม มิวเทชั่น
การแทนที่คู่เบส เฟรมชิฟท์มิวเทชั่น
การแทนที่คู่เบส เฟรมชิฟท์มิวเทชั่น
กลุ่มอาการที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมในคน
กลุ่มอาการที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมในคน (ต่อ)