ชีววิทยา ว40245
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง พันธุวิศวกรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง พันธุวิศวกรรม
พันธุวิศวกรรม
เอนไซม์ตัดจำเพาะ
การเชื่อมต่อสาย DNA ด้วยเอนไซม์ DNAไลเกส