ชีววิทยา ว40245
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA การโคลนยีน
การโคลนยีน
การโคลนยีน
การโคลนยีน โดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย
การโคลนยีน ในหลอดทดลอง โดยเทคนิคพอลิเมอเรสเชนรีแอกชั่น หรือพีซีอาร์
การวิเคราะห์ DNA (1)