ชีววิทยา ว40245
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA
การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์และเภสัชกรรม (3)
การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์และเภสัชกรรม (3)
การประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศึกษา การวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA