ชีววิทยา ว40245
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA
การปรับปรุงพันธุ์ โดยอาศัยวิธีการของโมเลกูลาร์ บรีดดิง
การปรับปรุงพันธุ์ โดยอาศัยวิธีการของโมเลกูลาร์ บรีดดิง
การใช้พันธุศาสตร์ เพื่อศึกษาค้นคว้าหายีน และหน้าที่ของยีน
การประยุกต์ใช้เพื่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม (1)