ชีววิทยา ว40245
วิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมเสนอแนะ ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมเสนอแนะ ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
หลักฐานจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ