ชีววิทยา ว40245
วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร
ทฤษฎีวิวัฒนาการสังเคราะห์ (2)
ทฤษฎีวิวัฒนาการสังเคราะห์ (2)
การหาความถี่ของแอลลีลในประชากร
ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (1)
ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (2)