ชีววิทยา ว40245
วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร
ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (3)
ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (3)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
กิจกรรมศึกษา การใช้ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก